Sasha Maslov “VALENTYNA VIKTORIVNA BOROVYK. 77 KM CROSSING, PEREYASLAVS’KA STATION. SOUTH WESTERN RAILWAYS”

2018—2019 inkjet print 101Х76 см 800 EUR