Sasha Maslov “VALENTYNA MYKOLAIVNA HUNBINA. 83 KM CROSSING, KOLOMAK. STATION SOUTHERN RAILWAYS”

2018—2019 inkjet print 101Х76 см 800 EUR