Katya Buchatska “Transposition One, Two”

2018 canvas, oil, levkas, polyethylene, graphite 120х90 см