Anna Zvyagintseva “synchronization”

2011 video installation 3 000 EUR