Viktor Marushchenko “STAKHANOV (ROTARU, CITY DAY)”

1985 800 EUR