Sasha Maslov “OKSANA VOLODYMIRIVNA SOLOHUB. 322 KM CROSSING, POLTAVA KYIVSKA STATION. SOUTHERN RAILWAYS”

2018—2019 inkjet print 101Х76 см 800 EUR