Anna Zvyagintseva “Misplaced touches”

2017 iron, plaster 145X45X45 3 500 EUR