Sasha Maslov “KSENIA DRAHANIUK, KYIV, JULY 2023”

2023 c-print 50.8X40.64 CM, EDITION 1/10 700 EUR