Krystyna Melnyk “Altarpiece V”

2023 oil on canvas, levkas 114Х142 СМ